Błąd
 • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2003

W roku 2003 powołana została nowa Rada Programowa Wydawnictwa w składzie:

 • prof. dr hab. Jerzy Sobota – przewodniczący, redaktor naczelny Wydawnictwa, przewodniczący Rady Programowej Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) i Acta Scientiarum Polonorum (Acta Sci. Pol.);
 • mgr Janina Bartkowska – kierownik redakcji technicznej;
 • dr hab. Krystyn Chudoba – redaktor merytoryczny – przedstawiciel Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt;
 • prof. dr hab. Włodzimierz Czamara – redaktor merytoryczny – przedstawiciel Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji;
 • prof. dr hab. Ewelina Dziuba – redaktor merytoryczny – przedstawiciel Wydziału Nauk o Żywności, przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego (EJPAU) serii Biotechnology i przewodnicząca Rady Naukowej (Acta Sci. Pol.) serii Biotechnologia;
 • prof. dr hab. Zofia Spiak – redaktor merytoryczny – przedstawiciel Wydziału Rolniczego;
 • Grażyna Kwiatkowska – sekretarz Wydawnictwa;
 • dr hab. Jan Hutny prof. nadzw. – redaktor merytoryczny – przedstawiciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej;
 • prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego EJPAU serii Veterinary Medicine i przewodniczący Rady Naukowej (Acta Sci. Pol.) serii Medicina Veterinaria;
 • prof. dr hab. Stefan Cacoń – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego EJPAU serii Geodesy and Cartography;
 • prof. dr hab. Andrzej Świątkiewicz – przewodniczący Rady Naukowej (Acta Sci. Pol.) serii Geodesia et Descriptio Terrarum.

W 2003 roku nakładem Wydawnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukazały się 44 tytuły, w tym:

 • 3 podręczniki,
 • 7 skryptów,
 • 4 zeszyty serii Monografie,
 • 7 wydziałowych Zeszytów Naukowych,
 • 10 zeszytów serii Rozprawy,
 • 4 zeszyty Acta Scientiarum Polonorum,
 • 9 innych

o łącznej objętości 494,3 ark. wyd. – w liczbie 15 840 egzemplarzy.

Wydawnictwem Akademii Rolniczej kierował redaktor naczelny prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota.

W roku 2003 redakcją techniczną Wydawnictwa kierowała mgr Janina Bartkowska, a sprawami administracyjnymi zajmowała się Grażyna Kwiatkowska – sekretarz Wydawnictwa. Opracowanie komputerowe wykonywały: Halina Sebzda, Teresa Alicja Chmura i Maria Barbara Rocho, a opracowanie redakcyjne: mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz, Janina Szydłowska oraz mgr Janina Bartkowska, kolportaż i marketing prowadziła Hanna Mielczarek, a Alina Gebel pełniła funkcję sekretarza redakcji technicznej EJPAU, wykonując opracowanie komputerowe w HTML.

Wydawnictwo prowadzi obsługę techniczną i administracyjną elektronicznego czasopisma Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Pracami Rady Programowej EJPAU kieruje prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z naszej uczelni, natomiast prof. dr hab. Ewelina Dziuba kieruje Kolegium Redakcyjnym (Editorial Board) serii Biotechnology, prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń – serii Geodesy and Cartography, a prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – serii Veterinary Medicine.

W roczniku 2003 EJPAU (Volume 6) w jego dwóch numerach (Issue 1 i 2) opublikowano 143 artykuły, w tym w seriach, których redakcje znajdują się w Wydawnictwie naszej uczelni:

 • Veterinary Medicine – 13
 • Geodesy and Cartography – 3
 • Biotechnology – 5

Strony czasopisma elektronicznego odwiedza coraz więcej osób – w roku 2001 – 53 833, w 2002 r. – 79 488, a w roku 2003 – 100 393 osób.

Z dniem 1 października 2001 roku polskie uczelnie rolnicze powołały czasopismo naukowe ACTA SCIENTIARUM POLONORUM z seriami:

 • Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna)
 • Agricultura (Agronomia),
 • Architectura (Budownictwo),
 • Biologia, (Biologia)
 • Biotechnologia (Biotechnologia)
 • Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska),
 • Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia),
 • Hortorum Cultus (Ogrodnictwo),
 • Medicina Veterinaria (Weterynaria),
 • Oeconomia (Ekonomia),
 • Piscaria (Rybactwo),
 • Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Leśnictwo i Drzewnictwo),
 • Technica Agraria (Inżynieria Rolnicza),
 • Technologia Alimentaria (Technologia Żywności i Żywienia),
 • Zootechnica (Zootechnika).

Czasopismem kieruje Rada Programowa, której przewodniczy prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z naszej uczelni.

Redakcje serii zlokalizowane są w wydawnictwach uczelni powołujących czasopismo, z czego 3 redakcje zlokalizowane są w Wydawnictwie Akademii Rolniczej we Wrocławiu: Biotechnologia – z przewodniczącą Rady Naukowej prof. Eweliną Dziubą, Geodezja i Kartografia – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. Andrzejem Świątkiewiczem, Weterynaria – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. Wojciechem Zawadzkim.

W serii Medicna Veterinaria ukazały się w 2003 roku 2 numery 2(1)2003 i 2(2)2003, natomiast serie Geodesia et Descriptio Terrarum oraz Biotechnologia wydały jeden numer oznaczony jako 2(1-2)2003. Koszty wydania czasopisma Acta Scientiarum Polonorum pochodzą ze środków uczelni wydających daną serię. Egzemplarze każdej serii rozsyłane są do zainteresowanych jednostek organizacyjnych wszystkich uczelni, które powołały czasopismo.